maandag 11 oktober 2010

The 21st-Century Classroom


Slate organiseert een prijsvraag vergelijkbaar met de schoolprojecten van One Architecture. Vrije invulling, eigen inrichting, ruimte voor de leerling; en dit alles gestuurd vanuit het onderwijs -zoals in Nieuwe Leren- zijn kernelementen van de prijsvraag van Slate waar One Architecture al langer aan werkt. Zie onderstaand excerpt uit de prijsvraagomschrijving:

Very little about the American classroom has changed since more than a century ago. In her school, children sat in a rectangular room at rows of desks, a teacher up front. At most American schools, they still do.

Slate wants to change that, and we need your help. Today Slate launches a crowdsourcing project on the 21st-century classroom. American classrooms are outdated. Slate seeks your great ideas for how to modernize them.

This, of course, isn’t the first effort to remake archaic school buildings. The most famous example was the "open classroom" movement of the 1970s. Walls were removed, so where you once had, say, four classrooms of 20 students each, you now had one room of 80. It was never clear what teachers were supposed to make of these new spaces. They were instructed to teach children in small sections, or maybe monitor them as they moved among hands-on activity stations, or maybe to do away with age-based groupings and teach each child at his or her level. The goals were rarely clear, and even more rarely met. Teachers taught as they always had, just with far more noise to shout over. The lesson was obvious: Education reform must begin with educators, not architects.

You can submit your design between now and Friday, Oct. 29. You can vote and comment on the ideas below. In early November, our expert judges and readers will choose a dozen finalists, and we’ll select a winner in mid-November. Read our terms and conditions, then please enter your great idea below.

Bron: Slate

maandag 13 september 2010

Het Nieuwe Leren

In opdracht van Kennisnet ontwikkelde One Architecture een visie op het Nieuwe Leren, parallel aan het Nieuwe Werken. Waar in het Nieuwe Werken de werknemer centraal staat, staat in het Nieuwe Leren de leerling centraal. De leerling kan zelf bepalen waar, hoe en wanneer hij studeert. Waar in het Nieuwe Werken digitale ontwikkelingen de mogelijkheid bieden voor werknemers om overal waar zij maar willen te werken, kan in het Nieuwe Leren de leerling zelf kiezen waar hij zijn digitale werkstuk inlevert. Gaming en augmented reality geven een nieuwe relatie tussen virtuele ruimte en fysieke ruimte.

Op dit moment zijn scholen vaak fysiek neutrale omgevingen
In de geschiedenis van de scholenbouw komt alles samen in een beperkte fysieke ruimte, het lokaal, die om veel te kunnen accommoderen een neutraal karakter heeft. Tegenwoordig is de school niet alleen meer fysiek. Scholen willen digitaal onderwijs. Scholen willen zelfstandig onderwijs, gericht op de leerling. Basisvorming, studiehuis en tweede fase zijn ingevoerd om hier ruimte aan te bieden. Maar verknoping van deze ambities op alle verschillende niveaus (digitale leeromgeving, zelfstandige leermogelijkheden, gedeelde werkplekken, flexibiliteit) heeft geleid tot ruimtes die teveel tegelijk moeten accommoderen. Deze ruimtes hebben de ambitie om fysiek, virtueel én mentaal geschikt te zijn voor een vorm van het Nieuwe Leren. Als resultaat hebben ook nu de ambities van scholen gestalte gekregen in neutrale, karakterloze ruimtes, met minimale fysieke flexibiliteit.

In het Nieuwe Leren vindt een ontkoppeling plaats van fysiek, mentaal en virtueel. Centrale gedachte bij de ontwikkeling van het Nieuwe Leren is de ontkoppeling tussen de fysieke, mentale en virtuele ruimte.

Techniek maakt het mogelijk om de school niet meer alleen fysiek te accommoderen, maar ook digitaal. Er zijn al volledig digitale scholen, die alleen op internet zitten (Voorbeelden hiervan zijn: Internet Home School en MIT Open Course Ware). De fysieke ruimte kan zich dankzij de techniek vrijer ontwikkelen, omdat ze bevrijd is van de functie en de plek. Wij hebben hier gefocust op drie aspecten:

1. Intensieve uitwisseling tussen school en stad


2. Het schoolgebouw wordt kleiner, maar meer specifiek


3. Leerlingen en leraren eigenen zich ruimtes toe

Zie voor meer informatie: Kennisnet

woensdag 11 augustus 2010


Just like One Architecture has done in the past, Irish architects have recently worked together with students in primary schools in designing educational spaces. Project 'A Space for Learning' selected 10 teams of architects and students who will create an exhibition, which will tour at the end of 2010.
Please check for more information: A Space for Learning

maandag 8 maart 2010

Klik hier voor meer informatie over de Vlinderboom.

Rekenmodel onderwijshuisvesting

Vanaf nu is het eenvoudig om de gemeentelijke lasten van onderwijshuisvesting berekenen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft daarvoor een rekenmodel ontwikkeld. Met dit rekenmodel kunnen gemeenten hun uitgaven onderwijshuisvesting inzichtelijk te maken. Ga naar de website van VNG voor het rekenmodel.

woensdag 3 maart 2010

Beter in de bak dan in de banken?!

"Gedetineerder in Nederlandse gevangenissen zitten in een beter binnenklimaat dan leerlingen van scholen." Dat zeggen Michiel Otto en Hans Ditter van PRC in de december-uitgave van Stedebouw&Architectuur. Het binnenklimaat van acht van de tien scholen is ondermaats. Scholen worden te goedkoop gebouwd want normkostenvergoeding is bij lange na niet toereikend. Als mogelijke oplossing zien Otto en Ditter het koppelen van initiële en exploitatiekosten. Hiermee ontstaat er voor de gemeente (de investeerder) een grotere drive om de school (de exploitant) zo duurzaam mogelijk te bouwen. Bovendien worden schoolbudgetten binnen de gemeente vaak doorgeschoven naar andere sectoren. Dit kan volgens hen worden vookomen door het schoolbestuur verantwoordelijkheden van de gemeente te geven; zogenaamde doorcentralisatie.

Een simpele manier om met de te lage onderwijsbudgetten om te gaan in het MBO is de door One Architecture ontwikkelde Netwerkschool.

maandag 1 maart 2010

Gemeenten laten schoolbudget liggen

Gemeenten geven minder geld uit aan hun scholen dan ze zouden kunnen. De Algemene Onderwijsbond deed hiernaar onderzoek dat leidde tot de volgende conclusies: Gemeenten laten bij elkaar 20% van hun budget (300 miljoen euro) liggen. Dat leidt tot achterstallig onderhoud, of tot noodinvesteringen van scholen zelf. Zo wordt geld voor onderwijs in stenen geïnvesteerd. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Hoe gul is mijn gemeente’ van het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond (AOb). “Gemeenten moeten het geld voor onderwijshuisvesting ook daaraan uitgeven”, zegt AOb-voorzitter Walter Dresscher “Een leerling heeft recht op een goede les in een prettig lokaal, niet één van beiden.”

Gemeenten krijgen van het rijk een budget voor onderwijshuisvesting, als onderdeel van het Gemeentefonds. Uit onderzoek van het Onderwijsblad blijkt hoe groot de verschillen zijn tussen gemeenten die extra bijleggen en zij die de hand stevig op de knip houden. Landelijk gezien geven alle gemeenten samen honderden miljoenen euro’s per jaar minder uit dan ze ontvangen voor onderwijshuisvesting.


Bron: Algemene Onderwijs Bond

maandag 9 november 2009

Vlinderboom

De Vlinderboom wil minder hekken rondom het schoolplein, ruimte om te voetballen en de buren ontmoeten. In het voorstel van One Architecture wordt het hek verplaatst naar het private achterplein. Hierdoor wordt de openbare ruimte vergroot en ontstaat er ruimte om alle activiteiten op het plein te ontwarren. Het hek biedt ruimte om te spelen, hangen, klimmen. Het hek is zo een actief hek zodat kinderen hun energie kwijt kunnen.
Op het voorplein is nu ruimte ontstaan voor rustigere activiteiten, zoals tuinieren. Het voorplein is een educatieve tuin, waar kinderen leren fruit plukken, papier maken, paddestoelen eten. Op het voorplein zijn de buren welkom voor een zelfgemaakte maaltijd.

woensdag 7 oktober 2009

Prijsvraag schoolplein VlinderboomOne Architecture doet mee aan de prijsvraag voor plein van basisschool de Vlinderboom in Amsterdam west. Drie architectenbureaus zijn uitgenodigd om een herontwerp voor dit plein te maken. Belangrijkste aspect van de opgave is het plein geschikt maken voor gebruik door scholieren én buurtbewoners. In het ontwerptraject draait het om de koppeling tussen een ontwerp voor ruimtelijke inrichting aan een voorstel voor collectief gebruik en beheer.Deze prijsvraag vindt plaats in opdracht van SKOR (Stichting Kunst en Openbare Ruimte). Op 5 November 2009 zal de presentatie van de plannen plaatsvinden.
Zie voor meer informatie: SKOR

donderdag 19 maart 2009

Workshop kindercampus Bloemhof

Op 19 maart vindt de workshop Kindercampus Bloemhof plaats. Tijdens deze workshop worden de prijswinnaars en genomineerden van ideeënprijsvraag Breed-Breder-Breedst gevraagd hun ontwerp toelichten. Kindercampus Bloemhof is een MFA (Multi Functionele Accomodatie) in Rotterdam, waar drie scholen samenkomen in een brede shool met een uitgebreid toegevoegd programma. One Architecture kreeg een eervolle vermelding voor het ontwerp Double-Oh-Oh en doet mee aan de workshop.

woensdag 18 maart 2009

Online tentoonstelling studentenwerk

Studio Open School is een online tentoonstelling van studentenwerk. Studenten van verschillende Vlaamse opleidingen maakten analyses en ontwerpen voor schoolgebouwen en -meubilair. Het project Studio Open School werd opgericht naar aanleiding van de beslissing van de Vlaamse regering om een inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur te realiseren. Hierdoor zullen op korte termijn een tweehonderdtal nieuwe scholen in Vlaanderen gebouwd worden. Deze inhaalbeweging is een unieke kans om vernieuwende, inspirerende schoolgebouwen voor de toekomst te realiseren. Met het project Studio Open School wil de Vlaams Bouwmeester scholen bijkomende ondersteuning bieden in de zoektocht naar de school van de toekomst. In de Vlaamse architectuurscholen werkten studenten op de concrete sites van deze lijst. De school als realiteit en toekomst werd op deze manier het onderwerp van ontwerpateliers en eindwerken. In parallel werden ook andere disciplines bij het project betrokken: het vak Culturele Antropologie binnen de opleiding Sociologie aan de UGent, de opleidingen Fotografie van de Hogeschool Sint-Lukas in Brussel en het KASK in Gent en de opleiding Industrieel Ontwerpen van de Hogeschool West-Vlaanderen werkten elk met hun specifieke kennis en mogelijkheden mee aan het project.
Om zowel schoolbesturen als studenten met de veelheid en diversiteit van het materiaal te laten kennismaken biedt de online-tentoonstelling een selectie van de studentenwerken die een bepaalde schoolproblematiek aan de orde stellen. De geselecteerde schoolsites tonen via interessante probleemstellingen, analyses en ontwerpen enkele cruciale thema’s waar Vlaamse scholen mee kampen: dichtgeslibde schoolsites, ruimtegebrek, verouderde gebouwen, imagoproblemen, heroriëntering van de onderwijsvormen, nood aan polyvalentie,..

dinsdag 17 maart 2009

De Sterrenschool

Vijfsterren onderwijs tegen gelijke kosten
Als we vandaag met een schone lei mochten beginnen, hoe zouden we het primair onderwijs er dan laten uitzien? Een denktank, bestaande uit mensen die werkzaam zijn in en voor het onderwijs, ontwikkelde een moderne school, een school die wil aansluiten bij de kinderen, de ouders en de ontwikkelingen in de maatschappij: De Sterrenschool.
De hoofdconclusie van de denkexercitie is dat het primair onderwijs meer kwaliteit kan leveren dan nu tegen grofweg het huidige kostenniveau. Schoolorganisaties kunnen het rendement op de publieke onderwijseuro sterk verhogen. In plaats van het huidige driesterren onderwijs kan voor hetzelfde geld vijfsterren onderwijs worden aangeboden. Zie voor meer informatie: www.desterrenschool.nl

maandag 16 februari 2009

Het schoolplein van de toekomst


Stichting Kunst en Openbare Ruimte (SKOR) werkt aan het schoolplein als publieke ruimte. Veel schoolpleinen zijn aan een opknapbeurt toe, ze kunnen meer zijn dan een luchtplek voor kinderen. Bovendien bestaat er, met name in de grote steden, een grote behoefte aan ruimte voor de jeugd om te spelen, te leren en te ontmoeten. De realiteit is echter dat honderden schoolpleinen het grootste deel van de tijd zijn afgesloten. De redenen hiervoor lijken voort te komen uit financiële en beheersmatige aspecten: hoe garandeer je veiligheid en wie is daarvoor verantwoordelijk? Maar wat zou het opleveren als schoolpleinen weer deel gaan uitmaken van het openbare leven? Kunnen zij een verrijking vormen van het publieke domein en sociale cohesie bevorderen? En wat is daarvoor nodig? Hoe weerbarstig is de praktijk in werkelijkheid?
SKOR en Premsela, Dutch Platform for Design and Fashion (www.premsela.org) bereiden een project voor om het schoolplein voor de openbare ruimte terug te winnen. Het doel is de huidige situatie onder de aandacht te brengen en een voorzet te doen voor verbetering. Op 17 januari jl. is het project gestart met een debat over de toekomst van het schoolplein in het NAi, het Nederlands Architectuur Instituut in Rotterdam, een verslag van deze bijeenkomst vindt u op www.skor.nl/artefact-3520-nl.html
Inmiddels is een start gemaakt met een concreet ontwerpproject. SKOR en Premsela zijn daarvoor in een overleg met vier basisscholen in Amsterdam met pleinen die na schooltijd afgesloten zijn, maar het is de bedoeling ze weer ‘openbaar’ te maken. Openbaar maken betekent niet zondermeer het weghalen van een hek, maar het bedenken van manieren van beheer die ter plekke worden ingegeven en daardoor stevig verankerd zijn in de omgeving en die collectief gebruik mogelijk maken.

dinsdag 10 februari 2009

Schoolgebouw als publieke ruimte

Scholen zijn plekken waar de buurt samenkomt. Zoals vroeger de kerk en het kerkplein de plek van samenkomst voor de buurt waren, zijn de school en het schoolplein nu de vertrouwde omgeving waar mensen elkaar ontmoeten. Publieke ruimte betekent een ruimte of plek die open en toegankelijk is voor iedereen, onafhankelijk van sexe, etniciteit, leeftijd of sociaal-economische status. Hoe kan het schoolgebouw zodanig worden vormgegeven dat het functioneert als publieke ruimte?

One Architecture definieerde een aantal elementen die ingezet kunnen worden bij het ontwerpen van een schoolgebouw als publieke ruimte: 

Toegankelijkheid
Een herkenbare entree en een communicatieve gevel. 

Dynamiek
Onverwachte ervaringen en ontmoetingen mogelijk maken.

Identificatie/trots
De school als icoon voor de buurt; betrokkenheid en trots van gebruikers.
Ruimte/kansen biedend
Het gebouw als onderneming: ateliers, keukens, creatieve tuinen.

Veilig
Ruimte om veilig te spelen; ruimte om veilig te leren.

Verbonden met de wijde wereld
Zowel ruimtelijk als virtueel: verbonden met rest van de stad
24/7
Stapeling van functies zorgt voor dynamiek en toezicht.

dinsdag 3 februari 2009

Brede School verhoogt vastgoedwaarde in de buurt

Op veel plekken in het land worden momenteel Brede Scholen ontwikkeld. Naast gemeenten, scholen en welzijnsorganisaties zijn hier in toenemende mate ook corporaties bij betrokken. Brede Scholen worden gezien als een belangrijke factor in de vernieuwing van de wijk.
Uit onderzoek blijkt dat een Brede School, liefst gecombineerd met woningbouw, een positieve waarde kan hebben op de vastgoedprijzen in de buurt. Voorwaarde is wel dat de school een bijzondere en onderscheidende waarde toevoegt aan de wijk. Een onderscheidende school kan een wijk positief op de kaart zetten en bovendien kinderen van buiten de wijk aantrekken.
Jan Brouwer, onderzoeker, toonde de relatie tussen brede school en de vastgoedwaarde van omringende woningen aan. Vooral in achterstandswijken kan de Brede School een echte waardemaker zijn. Als gemiddelde reikt Jan Brouwer een effect van 1,3% op de huizenprijzen aan. Zie hiervoor de presentatie van Jan Brouwer, gehouden op 10 december 2008 bij Kopgroep van het Kei kenniscentrum.
Zie hiervoor ook het onderzoek Maatschappelijke kosten- batenanalyse Brede School dat door Berenschot, Oberon en Stichting Atlas voor Gemeenten is uitgevoerd.


woensdag 28 januari 2009

School in de Buurt

Het Nederlandse schoolsysteem kent geen dure privéscholen. De school is een van de weinige plekken die volledig publiek zijn. De Nederlandse basisschool heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld van het 'instituut van de bovenmeester' tot een nieuwe publieke ruimte; de school is de ontmoetingsplek voor de buurt geworden.
One Architecture ontwikkelt strategieën voor een uniek samenwerkingsproject: woningcorporatie de Key en scholengroep AMOS, met 35 basisscholen in Amsterdam, werken samen aan school- en buurtverbeteringen. In januari 2008 zijn pilotprojecten op drie basisscholen gestart: de Noordmansschool, de Kraemerschool en de Kinderboom.
De strategieën zijn gebaseerd op parallelle processen die vanaf 'dag 1' kunnen starten. Terwijl wordt gewerkt aan het ontwerp van een nieuw schoolgebouw, worden andere verbeteringen gedaan die een minder lange voorbereidingstijd hebben.
Als eerste stap activeren we het netwerk van de school om betrokkenheid bij de buurt te vergroten. Dit netwerk bestaat uit ouders, neven, nichten en buren van de schoolkinderen. Gelijktijdig realiseren we tijdelijke verbeteringen voor het schoolgebouw zodat het acute ruimtegebrek wordt aangepakt en de school een aantrekkelijk uiterlijk krijgt. Ondertussen wordt het nieuwe schoolgebouw ontworpen. Hierbij is het uitgangspunt dat de school zal functioneren als een gebouw met een echt stedelijk karakter. In zo'n gebouw vindt uitwisseling tussen school en buurt plaats, ontstaan onverwachte ontmoetingen en kan veilig geleerd en gespeeld worden.
Voor het uitvoeren van deze strategieën moeten vele bakens worden verzet op het gebied van financiering, bureaucratie en bouwreglementen. Met behulp van de lessen die geleerd zijn in de pilots, wordt verwacht deze strategieën te kunnen uitrollen voor scholen in de hele stad.

woensdag 21 januari 2009

Zoneparc: plein voor school en buurt


One Architecture werkt samen met Stichting Zoneparc aan het realiseren van een Zoneparc op de Noordmansschool in Amsterdam West. Zoneparc is een speelplein voor de school én voor de buurt. Zoneparc is een (her)ingericht schoolplein op een basisschool waarbij gebruik wordt gemaakt van drie zones; een gele zone (’Rust’ zone), een blauwe zone (’Multi-activiteiten’ zone) en een rode zone (’Sport’ zone).

Het unieke aan een Zoneparc is dat het schoolplein ingedeeld kan worden op de manier die bij een school past. Leerkrachten en leerlingen worden actief betrokken bij het proces om het schoolplein in te richten. Zoneparc Foundation Nederland (ZPFN) biedt volledige begeleiding en nazorg binnen de schoolmuren en de buurt. De kracht van het concept is dat school en buurt samen verantwoordelijk zijn voor het concept. Het geheel is ‘hufterproof’ en ook toegankelijk en uitdagend voor jonge kinderen.

Zoneparc is bedoeld voor innovatieve pauzemomenten, overblijfperiodes en naschoolse activiteiten. Daarnaast is Zoneparc een aanvulling op de lichamelijke opvoeding die reeds wordt aangeboden binnen de school. Zoneparc kan scholen ook helpen bij de samenwerking met organisaties en instanties uit de buurt (zoals bijvoorbeeld sportverenigingen en sportbuurtwerk) door deze gebruik te laten maken van het Zoneparc buiten schooltijd en tijdens weekenden en vakantieperiodes. Op deze manier is een Zoneparc niet alleen een toegevoegde waarde voor binnen de school, maar voor de gehele buurt.

donderdag 8 januari 2009

Netwerkschool

De Netwerkschool is een denkmodel dat MBO-scholen helpt bij hun transformatie van traditionele school naar kennisintensieve dienstverlener. De Netwerkschool maakt optimaal gebruik van alles wat de bestaande stedelijke structuur te bieden heeft. Gevestigd op slechts een kleine basislocatie, bevindt de school zich voor het grootste deel op andere locaties in stad; bibliotheek, ziekenhuis, restaurant. Hechte samenwerking met bedrijven en instellingen zorgt voor praktijkonderwijs op locatie. In deze opzet wordt de stedelijke ruimte intensiever gebruikt en de bouwinvestering van de school geminimaliseerd.

De Netwerkschool heeft als doel het maatschappelijk rendement van de onderwijseuro te verhogen. Dat betekent hier concreet drie dingen: hoger leerrendement van studenten, meerwaarde-creatie voor de sociale omgeving van de school, verhogen van financieel rendement van de school.
De Netwerkschool is een denkmodel dat MBO-scholen helpt bij hun transformatie van traditionele school naar kennisintensieve dienstverlener. De school speelt dan in op de individuele leerwensen en leerstijl van de student.
De Netwerkschool biedt ook een bijdrage aan het oplossen van het tekort aan docenten, door het MBO voor studenten intensiever, maar voor docenten juist minder arbeidsintensief te maken.
De Netwerkschool is geen modelschool, maar een model om na te denken over de inrichting van een MBO-school.

De Netwerkschool is ontworpen door One Architecture voor de publicatie Netwerkschool in opdracht van MBO 2010 door
De Argumentenfabriek.

maandag 5 januari 2009

Verslag Kopgroep:
Brede School als business case

Op 10 december jl. sprak Matthijs Bouw bij de Kopgroep over de rol van de Brede School in de stad. Lees het verslag van de Kopgroepbijeenkomst over de Brede School als business case op:
Verslag Brede School 10 December

vrijdag 12 december 2008

Ideeënprijsvraag ‘Breed, breder, breedst’


Tijdens de prijsuitreiking van de ideeënprijsvraag 'Breed, breder, breedst; een brede school in Rotterdam Zuid' noemt Scholengoeroe Herman Hertzberger, in een enigszins cynisch pleidooi, architecten ‘verkopers van illusies’.
Hertzberger schetste een interessante ontwikkeling: ONE architecture’s interesse in de relatie tussen de (brede) school en stad krijgt te maken met een groeiende weerstand ten aanzien van nieuwe school ontwikkelingen. Hertzbergers laatste ervaring leert dat de omliggende buurt fel protesteert tegen de komst van nieuwe scholen (geluid, overlast). Is dit een tendens die doorzet? Onstaat er zodoende een stadse (en culturele) tendens met een voorliefde tot behoudt van afstand?
ONE Architecture ontvangt een eervolle vermelding voor deelname aan de ideeënprijsvraag met de inzending 'Double Oh Oh'. In de publicatie 'School gemaakt, ontwerp en achtergronden van brede scholen in Rotterdam' zijn alle inzendingen van de prijsvraag opgenomen.

donderdag 20 november 2008

De Brede School


De Buurt In

Theorie
Buurten bevatten natuurlijke netwerken van mensen. De basisschool is een goede vindplaats van een natuurlijk netwerk. Dezelfde mensen brengen hier dagelijks hun kinderen naar school, leren elkaar kennen en werken met elkaar. Wanneer een buurt wordt verbouwd, raakt de sociale structuur gedurende jaren ontregeld. Door vanaf dag 1 van de sloop, verbouw of nieuwbouw actieve betrokkenheid in de buurt op te zetten, wordt voorkomen dat de sociale structuur ontregeld raakt. Het natuurlijk netwerk van de ouders van de school is hierbij het aangrijpingspunt. Deze actieve betrokkenheid van ouders bij de buurt noemen we: De Buurt In. Doelgericht werken is de kern van De Buurt In. Hoe staat de buurt ervoor, wat heeft de buurt nodig en wat willen we bereiken?
De ouders van de basisschool nemen deel aan programma’s, die zijn afgestemd op de doelen voor de buurt. Programma’s zijn bijvoorbeeld gericht op meer werk, meer onderwijs en meer kunst. De programma’s versterken de bestaande natuurlijke netwerken, om zo de buurt te verbeteren op sociaal, economisch en ruimtelijk gebied. Het natuurlijk netwerk van school en buurt zijn zo beter opgewassen tegen de veranderingen die de buurt gaat doormaken. Bovendien vormt het versterkte netwerk een stevige sociale ‘bodem’ voor de toekomstige nieuwkomers in de buurt. De buurt wordt op deze manier integraal aangepakt: mensen, programma’s en ‘bakstenen’ verbeteren zo samen de buurt.
Praktijk
In opdracht van AMOS/deKey heeft One Architecture in samenwerking met Carl Steinmetz van SAO De Buurt In opgezet voor de Noordmansschool in Slotermeer Zuid. Samen met de ouders van de school is gewerkt aan het opzetten van programma’s om het netwerk van school en buurt te versterken. In ouderbijeenkomsten is vastgesteld wat de buurt nodig heeft: meer werk, meer speelgelegenheden en meer leerondersteuning. Externe partners verzorgen programma’s gericht op de verbetering van deze onderwerpen. De Buurt In werd tijdens de buurtbijeenkomst op 22 mei gepresenteerd aan zo'n 500 ouders en buren van de Noordmansschool.  

maandag 17 november 2008

Marktplein in Marrakech

Transformatie
Het marktplein in Marrakech heeft twee gezichten: een dag- en een nachtgezicht. Overdag vertonen straatartiesten er hun kunsten, dwalen mensen over het plein en lopen her en der straatverkopers rond. Maar zodra de avond invalt, verandert het plein volledig van sfeer. Binnen korte tijd transformeert het plein naar een enorm openluchtrestaurant, waar marktverkopers staan te koken en iedereen kan aanschuiven. Als het donker wordt, is het marktplein in Marrakech de 'place to be' in de stad. Hier ontmoeten mensen elkaar, zien ze onverwachte dingen, kletsen, horen nieuwtjes en...eten. Bewoners, toeristen, kinderen, ouderen; iedereen beweegt door elkaar heen. Boven de tafels en de stalletjes hangt permanent een grote wolk van stoom, zoveel wordt er gekookt.

Publieke ruimte en de school
De dagelijkse transformatie van het marktplein in Marrakech maakt deze publieke ruimte tot een krachtig element in de stad. Kunnen kenmerken van het marktplein in Marrakech worden vertaald naar een school? Hoe zou dat werken? Kan een schoolplein dezelfde publieke centrumfunctie krijgen als het marktplein in Marrakech? Een plek waar ontmoeten, uitwisselen, emancipatie en het onverwachte een rol hebben? Kan de privéruimte in een school worden getransformeerd tot een publieke ruimte? Wat betekent dit voor het klaslokaal?

Kraemerschool 4 november 2008
Korte termijn ingrepen
In het kader van de samenwerking tussen AMOS en de Key spannen beiden zich in voor de Kraemerschool. Onderdeel van dit grote project zijn snelle ingrepen op de korte termijn. Zoals het verbeteren van de zichtbaarheid van de school en het herinrichten van de entree. Tot voor kort was de Kraemerschool slecht zichtbaar voor de buurt maar daar is nu verandering in gekomen.

Blauwe bubbels
In nauwe samenwerking met AMOS, de Key en het schoolteam heeft One Architecture de buitenkant van de school opgepimpt volgens een gezamelijk ontwikkeld concept: blauwe bubbels. De kleur blauw verwijst naar de corporate identity van AMOS. De bubbels verbeelden de functie van de Kraemerschool in de buurt: een natuurlijke bron waar vanalles bruist en opborrelt en die zich verspreidt over de hele Wildemanbuurt en verder.

Samen schilderen
Samen met de schoolkinderen is gewerkt aan een persoon-
lijke invulling binnen dit concept. Kinderen hebben tekeningen gemaakt en teksten bedacht die verwijzen naar buurt, school en onderwijs. Zij hebben dit met behulp van sjablonen op de muren geschilderd. Hierdoor is het oppimpen van de Kraemerschool iets persoonlijks van de school geworden. Nieuwsgierige buurtbewoners kwamen kijken tijdens het schilderen; de school heeft nu al meer bekendheid in de buurt gekregen.


Meubelstukken
Een tweede korte termijn ingreep is de herinrichting van de entreeruimte van de Kraemerschool. De nieuwe inrichting van de entree past binnen het karakter van de AMOS school: gastvrij, open-minded en toegankelijk. Wederom volgens het concept van de blauwe bubbels zijn een aantal meubelstukken ontworpen. Zoals: een grote bank voor een kletspraatje tussen ouders en leraren, vitrines waar kinderen hun werkstukken kunnen hangen en een informatiebord met nieuws.

Toekomst
De korte termijn ingrepen krijgen een vervolg in het maken van een verbinding tussen het hoofdgebouw en het bijgebouw van de Kraemerschool.

donderdag 13 november 2008

Matthijs Bouw spreker bij de Kopgroep

De brede school wordt steeds vaker als een kansrijke katalysator van stedelijke vernieuwing ingezet. Inmiddels zijn flink wat brede scholen gerealiseerd; ook in achterstandswijken. In die zin is het concept van brede school, een gevarieerd palet van diensten rond kinderen, al succesvol. Maar gaat het daadwerkelijk beter met buurten en wijken als gevolg van deze brede scholen? Gaan de huizenprijzen omhoog? Worden mensen gezonder? Is er minder inzet van politie en justitie nodig? Zijn er effecten op de werkgelegenheid? Of met andere woorden: verdient de brede school zich terug? En als dat zo is, kan je deze verdiensten ook incasseren? Kan je van de brede school een (sluitende) business case maken?

SEV, KEI en de Kopgroep hebben afgelopen jaar het idee van waardecreatie in gebiedsontwikkeling geexploreerd. SEV en de Kopgroep via het praktijkproject Duurzame Gebiedsexploitatie en KEI via haar KEI-business cases. Partijen hebben als conclusie getrokken: het waarde-denken biedt nieuwe gezichtspunten en dynamiek, maar als het gaat om de relatie tussen gebiedsinterventies en waardecreatie is nog veel onbekend. Genoemde partijen willen met casuistiek, onderzoek en andere vormen van kennisontwikkeling het gedachtegoed van waardecreatie en gebiedsontwikkeling verder verdiepen. De 'brede school' is een van de thema s. De 'Brede school als business case' staat centraal in een proeftuin die SEV, KEI en de Kopgroep willen starten. Om daarover met potentiele deelnemers en andere belangstellenden van gedachten te wisselen wordt een orientatiebijeenkomst georganiseerd.

Gespreksleiding
Marc van Leent, de Wijkplaats

Datum & locatie
Woensdag 10 december; 13.00 - 16.15 uur
Stadscafe De Observant, Amersfoort

Aanmelden
Aanmelden kan via deze link